2864-logo-ons-domeintje-met-tekst2.jpg
De organisatie

De organisatie

 

ONS Domeintje staat voor een gezellige, veilige plek waarin kinderen zich zelf kunnen zijn. Gezellig samen eten, samen spelen, of gewoon even lekker niks doen, als ze dat willen.

Buitenschoolse opvang is vrije tijd voor de kinderen. De kinderen kiezen zelf wat ze willen gaan doen. We stimuleren kinderen verder te kijken dan het geijkte en bieden gevarieerde activiteiten aan, maar niks moet.
Kinderen hebben zelf soms de meest fantastische ideeën en (knutsel)suggesties. We motiveren kinderen deze met anderen te delen en we helpen indien nodig bij de uitvoering hiervan.
Bij ONS Domeintje worden kinderen gestimuleerd om zelf initiatieven te nemen en dingen te ontdekken cq. te ervaren. Buitenschoolse opvang ONS Domeintje is een franchiseonderneming van Opvang Nieuwe Stijl. 

Locatie

ONS Domeintje is gevestigd in de J.F. Kennedyschool aan de Bosstraat en in de Don Boscoschool te Crabbehof.

Binnen de scholen hebben we een leuk en gezellig ingerichte BSO met voldoende speel- en ontspanningsmogelijkheden. Als het weer het toelaat maken we gebruik maken van het schoolplein van de school met de daarbij behorende speelattributen.

Visie&Missie

BSO is vrije tijd. Wij wegen belangen af voor invulling van deze vrije tijd.

Er wordt een huiselijke sfeer gecreëerd door een gezellige en veilige sfeer en omgeving te bieden. We willen dat iedereen op respectvolle wijze met elkaar om gaat. Zowel de kinderen onderling als ook de pedagogisch medewerkers ten opzichte van de kinderen en visa versa. We houden rekening met het individu, staan open voor elkaars mening en de wensen en behoeften van anderen. Elk kind mag zichzelf zijn. In dit kader zijn we er op gericht om de sociale vaardigheden van elk kind te vergroten. Het kind wordt uitgenodigd om zich te uiten, door goed te luisteren en ook met het non-verbale aandacht, door een knuffel of een aai over de bol, te laten merken dat we er voor hem of haar zijn.

We dragen zorg voor een goede overdracht tussen de ouders en pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerker heeft aandacht voor de ouder(s) en het kind tijdens de haal-, en breng momenten. We hebben een open houding en stellen ons open voor impulsen en signalen van het kind en luisteren naar wat het kind te vertellen heeft, zowel verbaal als non-verbaal, en reageren hierop.

Kinderen krijgen de ruimte om eigen ideeën en plannen uit te voeren. Pedagogisch medewerkers zijn altijd actief op zoek naar wat kinderen interesseert, spelen hierop in en stemmen hun activiteiten hierop af. Hierbij is kinderparticipatie iets wat de pedagogisch medewerker daar waar mogelijk nastreven. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid willen we zoveel mogelijk stimuleren. Kinderen worden uitgedaagd om eerst zelf situaties op te lossen. Tenslotte draagt het gevoel van succes bij tot een positief zelfbeeld.

We benaderen de kinderen positief. Dit vergroot het zelfvertrouwen en heeft een positief effect op het zelfbeeld.

Deze uitgangspunten zijn voor ons de pijlers waarop wij de buitenschoolse opvang verder vormgeven. Ze bepalen de inrichting van de ruimte, de manier waarop wij de opvang aanbieden, maar ook het gedrag dat wij bij de medewerkers en de kinderen stimuleren. Hierdoor bieden wij kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen en uitdagingen met zichzelf en de omgeving aan te gaan.


Oudercommisie

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de houder van het kindercentrum over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang.

Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van het kindercentrum zoals op de uitvoering van artikel 1.50/1.56  (het bieden van verantwoorde kinderopvang; voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; spel- en ontwikkelingsactiviteiten; klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang).

Een in werking zijnde oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders/ opvoeders. Wij vinden het belangrijk dat er een interactie is tussen de ouders/ opvoeders en de pedagogisch werkers van ONS Domeintje, waardoor wíj alert blijven & weten wat er onder de ouders/ opvoeders leeft. Zo blijven we gezamenlijk in beweging.

 Kom eens langs om de sfeer te proeven!

Maak een afspraak..                    .. Of schrijf uw kind meteen in

  • Kleinschalig en flexibelKleinschalig en flexibel
  • Ontwikkelingsgericht spelen
    Ontwikkelingsgericht spelen
  • Vaste gezichten
  • Maximale aandacht voor uw kind
    Maximale aandacht